Navigatie

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Nelec Import B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Nelec Import B.V. hierna te noemen Nelec en iedere wederpartij hierna te noemen klant tenzij door beide partijen uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorwaarden.

Artikel 2 Intentieverklaring
2.1. Nelec zal  zijn klanten nooit te kort doen. Bij iedere conflictsituatie probeert Nelec altijd in onderling overleg tot een oplossing te komen. Zie deze voorwaarden dan ook als spelregels.

Artikel 3 Offertes en orderbevestigingen
3.1. Op iedere offerte vermeldt Nelec tot wanneer de offerte geldig is. Nelec moet voor die datum een vaste order hebben. Het materiaal moet dan binnen twaalf maanden geleverd worden.
3.2. Voor iedere order boven de duizendvijfhonderd euro exclusief BTW stuurt Nelec een orderbevestiging naar de klant. De klant moet de bevestiging controleren en als deze niet klopt, moet hij dat binnen 5 dagen aan Nelec melden. Zonder tegenbericht legt de orderbevestiging de overeenkomst bindend vast. Deze order zal uiterlijk binnen 24 maanden na opdracht daadwerkelijk geleverd worden.

Artikel 4 Levering
4.1. De levering geschiedt door aflevering van het materiaal bij de klant, tenzij anders overeengekomen. Het risico van transport komt voor rekening van Nelec en Nelec heeft hiervoor een transportverzekering afgesloten. Het risico met betrekking tot de geleverde zaken gaat over op de klant op het moment van levering.
4.2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
4.3. Indien de koper niet bij machte of weigerachtig is om de gekochte zaken in ontvangst te nemen zullen de producten voor risico van de koper worden opgeslagen. Levering geschiedt dan door de opslag van de gekochte zaken.
4.4. De klant checkt bij ontvangst de kwantiteit en de uiterlijke goede staat van de zendingen. De klant tekent bij ontvangst van de zending een vrachtbrief van de bode of een pakbon van Nelec en bevestigt hiermee dat
de geleverde zaken volledig en in uiterlijk goede staat aan de klant zijn afgeleverd.
Artikel 5 Levertijd
5.1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nelec zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om levering binnen de levertijd te realiseren. In beginsel levert Nelec uit voorraad.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Nelec doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de overeenkomst na te komen. In een situatie van overmacht aan de zijde van Nelec wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien die opschorting langer dan tot vier weken na verstrijken van de afgesproken leveringstermijn duurt hebben beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan;
- stakingen;
- hinderingen internationaal transport
- omstandigheden waarin Nelec een voor vervulling van de overeenkomst noodzakelijke prestatie van derden niet geleverd krijgt.

Artikel 7 Nelec reparatie service
7.1. De klant maakt pas aanspraak op Nelec reparatie service na betaling van de gehele koopprijs.
7.2. Als binnen de garantieperiode een onderdeel van de installatie niet goed werkt, stuurt Nelec kosteloos een vervangend exemplaar op, zodat de installatie zo snel mogelijk weer werkt. Het vervangende exemplaar mag gewoon blijven zitten en hoeft niet omgeruild te worden als het defecte onderdeel gerepareerd is, tenzij anders overeengekomen.
7.3. Nelec maakt een order van het vervangende exemplaar. De klant moet het defecte onderdeel meteen terug sturen. Als het defecte artikel niet onder de garantie valt of binnen drie weken naar Nelec is opgestuurd, wordt de order gefactureerd.
7.4. De klant stuurt het defecte onderdeel per post, firma TNT naar Nelec reparatie service, Antwoordnummer 43212, 1030 AB  Amsterdam. Frankeren is niet nodig, Nelec betaalt de verzendkosten. Nelec betaalt geen kosten van andere transporteurs, de zending wordt dan niet geaccepteerd. Vermeld bij ieder artikel:
- de afzender en de contactpersoon;
- de aard van de storing;
- het factuurnummer, het ordernummer of de naam van het project.

Artikel 8 Garantie
8.1. Op alle materiaal geldt een fabrieksgarantie. De garantie geldt voor de duur van 24 maanden na factuurdatum.
8.2. De garantie geldt niet in geval van;
- blikseminslag;
- vocht en waterschade;
- overspanning primair op de voedingen;
- vandalisme;
- defecten doordat apparatuur is gevallen of defecten door mechanische invloeden van buitenaf;
- blootstelling aan temperaturen lager dan – 20 graden Celsius of hoger dan 50 graden Celsius;
- blootstelling aan agressieve stoffen;
- defecten ontstaan tijdens installatie door een niet erkende elektrotechnische installateur;
- defecten ontstaan door onoordeelkundige installatie, kortsluitingen en verkeerde aansluitingen.
8.3. De klant maakt pas aanspraak op de garantiebepalingen na betaling van de gehele koopprijs.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Nelec blijft de eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren producten houden, totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan.
9.2. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat de verplichtingen niet nagekomen worden is Nelec gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de klant of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1. Intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Nelec geleverde of ter beschikking gestelde zaken waaronder drukwerk, schema’s, tekeningen, foto’s, logo’s, bestanden, modellen of software, blijven volledig toebehoren aan Nelec. Het aan de wederpartij toekomende gebruiksrecht strekt niet verder dan gebruik door de klant zelf en conform het doel waarvoor een en ander de klant krachtens de overeenkomst is geleverd.
10.2 Het auteursrecht van intellectueel eigendom zoals drukwerk, schema’s, tekeningen, foto’s, logo’s, bestanden, modellen en software berust bij Nelec. Het is niet toegestaan dit intellectueel eigendom te kopieren, publiceren of distribueren via een netwerk of op andere wijze.

Artikel 11 Keuren en klachttermijnen
11.1. De klant dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te onderzoeken. Hierbij moet de klant nagaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, hierbij moet worden gecontroleerd;
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
11.2. Indien later dan acht dagen na factuurdatum melding wordt  gedaan van een verkeerde levering dan komt dit voor risico van de klant.
11.3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze ook binnen 8 dagen na aflevering aan Nelec melden.

Artikel 12 Betaling
12.1. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
12.2. Indien een klant voorziet dat betaling later zal plaatsvinden dan de uiterlijke betaaldatum dan dient Nelec hiervan direct op de hoogte te worden gesteld. In overleg kan dan wellicht een betaalregeling getroffen worden.
12.3. Bij overschrijding van de uiterlijke betaaldatum, en er heeft geen overleg plaatsgevonden zoals in lid 2 bedoeld, dan is de koper in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1. Nelec zal bij schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken of verrichte diensten streven naar een oplossing in onderling overleg. Hieronder volgen de richtlijnen bij schade.
13.2. Indien een defecte installatie gerepareerd moet worden kan Nelec niet aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte kosten ter reparatie hiervan, tenzij anders is overeengekomen.
13.3. Voor schade voortvloeiende uit de in artikel 8.2. genoemde gevallen is Nelec niet aansprakelijk.
13.4. De aansprakelijkheid van Nelec is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie die tot schade heeft geleid, waarbij gederfde winst niet in aanmerking komt voor vergoeding.

Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
14.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
14.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. Op elke overeenkomst tussen Nelec en de klant is Nederlands recht van toepassing.